Einzeltypen

AÓaó.
ÁÒáò,
ÀÔàô-
ÂÖâö:
ÄÕäõ;
ÃØãø!
Ō�
ÆPæp'
BQbq(
CRcr[
ÇSçs§
DTdß
EUet*
ÉÚéu
ÈÙèú«
ÊÛêù
ËÜëû/
FVfü+
GWgv=
HXhw&
IYix£
ÍZíy$
Ììz1
Îî2
Ïï3
Jj4
Kk5
Ll6
Mm7
Nn8
Ññ9
Oo0